I. Základní ustanovení

 1. Všeobecně

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost MobilEu s. r. o., IČ: 54019184, DIČ 2121550948, se sídlem Slobody 238/2, 040 11, Košice-městská část Západ – neplátce DPH a výdejnou na adrese Pri bitúnku 2, 040 01, Košice jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

 Podnikatelem se rozumí:

Podnikatelem se také pro účely VZU rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VZU pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VZU a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VZU, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VZU obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

Kopii VZU obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky dle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na emailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, případně jsou dostupné po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Můj účet, podsekci Moje objednávky. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě je možné přidat poznámku k objednávce nebo zaslat mail se žádostí na info@mobileu.eu.

 1. Poskytování informací před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího podle § 3 zákona 102/2014 S. z.

(1) Prodávající je povinen před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího nebo uzavírá-li se smlouva na základě objednávky spotřebitele, před tím, než spotřebitel odešle objednávku, jasně a srozumitelně oznámit spotřebiteli způsobem podle odstavce 2 nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,18)

 1. a) hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě,
 2. b) obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná,
 3. c) telefonní číslo prodávajícího a další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má,
 4. d) adresu prodávajícího nebo osoby, jejíž jménem prodávající jedná, na které může spotřebitel uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, pokud se tato adresa liší od adresy uvedené v písmenu b),
 5. e) celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být započteny takové náklady nebo poplatky; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo dohodu o předplatném, prodávající informuje spotřebitele o celkové ceně za zúčtovací období a o ceně za jeden měsíc, je-li délka zúčtovacího období odlišná, a nelze-li tuto cenu určit předem, o způsobu, jakým se vypočítá,
 6. f) cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které lze využít pro účely uzavření smlouvy, jde-li o číslo služby se zvýšeným tarifem,
 7. g) platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů,
 8. h) informace o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy; prodávající zároveň poskytne spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy dle přílohy č. 2. 3,
 9. i) informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty,
 10. j) informaci o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. odst. 5, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 1 písm. 6,
 11. k) informaci o tom, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, popřípadě informaci o okolnostech, za kterých spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 12. l) poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu,19)
 13. m) informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví obecný předpis,20) pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných spotřebitelů po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje,
 14. n) informace o existenci příslušných kodexů chování,21) které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit nebo získat jejich znění,
 15. o) informaci o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy,
 16. p) informaci o minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,
 17. q) informaci o povinnosti spotřebitele zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,
 18. r) informaci o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné,
 19. s) informaci o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné,
 20. t) informace o možnostech a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; 21 a) prodávající zároveň uvede na svém webovém sídle odkaz na platformu alternativního řešení sporů, 21 b) prostřednictvím které může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

(2) Informace podle odstavce 1 musí být spotřebiteli poskytnuty v případě

 1. a) smlouvy uzavřené na dálku způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace; jsou-li tyto informace poskytovány na trvanlivém nosiči, musí být pro spotřebitele čitelné,
 2. b) smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v listinné podobě nebo se souhlasem spotřebitele v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči.

(3) Povinnost poskytnout informace podle odstavce 1 se přiměřeně vztahuje i na prodávajícího před uzavřením smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

(4) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. h) až j) se považuje za splněnou i tehdy, jestliže prodávající poskytne spotřebiteli řádně vyplněné poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy uvedené v příloze č. 2.

(5) Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

(6) Nesplnil-li prodávající informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle odstavce 1 písm. e) nebo o nákladech na vrácení zboží podle odstavce 1 písm. i), spotřebitel není povinen tyto náklady nebo poplatky uhradit.

(7) Splněním informační povinnosti prodávajícího podle odstavců 1 a 2 není dotčena jeho povinnost podle § 4 ods. 1.

(8) Důkazní břemeno splnění požadavků uvedených v odstavcích 1 a 5 nese prodávající.

II. Kupní smlouva

 1. Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VZU a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje podpis předávacího protokolu kupujícím.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a informovat jej, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. 3. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků e-shopu, prodávající nezávazně doporučuje kupujícímu k vybranému zboží související oblíbené a doporučené služby, které může kupující z objednávky jednoduše odstranit, a to odkliknuti doporučené služby v košíku objednávky před dokončením transakce. Tyto VZU jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Jsou-li kupujícím-spotřebitelem objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

 

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Rovněž se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.500,- Euro (84 133 Kč) včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod k jeho používání v češtině.

Zvláštní pravidla při předobjednávce

V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacen před doručením zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávajícím si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých vycházel prodávající v okamžiku předobjednáváni zboží Kupujícím do takové míry, že na prodávajícímu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávka vázána, má prodávající právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat kupujícího.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

– cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

– u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;

Akciové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za kterou předmětné zboží/službu/licenci prodávající nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jejím provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla se jedná o případy, kdy:

V. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat lze následujícími způsoby:

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména jde o případy, kdy:

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu se smlouvou (s objednávkou kupujícího), v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu se smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou, není-li takový postup možný, kupující má právo požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 S. z.) má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů (při zakoupení služby Okamžitá výměna ve lhůtě stanovené danou službou) ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud se písemné odstoupení od smlouvy předá nejpozději poslední den lhůty pro poštovní přepravu a v takovém případě má povinnost ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda bylo zboží použito nebo má vady, které kupující nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována – zboží musí být v originálním obalu a nepoškozené. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy i zboží na vrácení je třeba adresovat na: MobilEU s.r.o., Pri bitúnku 2, 040 01 Košice. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případech vyjmenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto reklamačního řádu je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, kterou kupující uhradil za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje či zařízení, na kterém má svá osobní data, tato data zálohoval, a poté je z tohoto přístroje smazal.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

MobilEu s.r.o., Pri bitúnku 2, 040 01 Košice

Zákon č. 102/2014 S. z. § 7

(1) Jestliže prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h), spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne

 1. a) převzetí zboží podle odstavce 4 v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,
 2. b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
 3. c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

(2) Poskytl-li prodávající spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

(3) Neposkytl-li prodávající spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatečné lhůtě podle odstavce 2, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1.

(4) Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo jestliže se

 1. a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

(5) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(6) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 1. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 2. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 4. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 6. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 1. h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 2. i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovo-obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 3. j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 4. k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,
 5. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Zákon č. 102/2014 S. z. § 9

(1) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5.

Zákon č. 102/2014 S. z. § 10

(3) Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i).

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1860 EUR (44710,68 Kč) včetně DPH, není takové odstoupení od smlouvy vůbec možné. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak bere Kupující na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, které jsou nutně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (ve smyslu zákona 122/2013 S. z., O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tzn. statutárnímu orgánu, osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Odstoupení od smlouvy prodávajícího v případě vady ceny zboží

Mimo případy stanovené zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu lze do 14 dnů (při zakoupení služby Okamžitá výměna ve lhůtě stanovené danou službou) ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem,
 2. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line), přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje kupujícím zadané údaje o platební kartě kupujícího pro budoucí platby,
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 4. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a zakrýt svůj PIN kód.

VIII. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Zboží dodáváme ze zákona ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, obvykle však do 2 pracovních dnů.

Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující, je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mobileu.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s Čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Kontaktní e-mailovou adresou je info@mobileu.eu. Prodávající však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.

XI. Reklamační podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi společností MobilEu s. r. o., IČ: 54019184, DIČ 2121550948, se sídlem Slobody 238/2, 040 11, Košice-městská část Západ (dále jen „prodávající“) a kupujícím, kterým je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ nebo služby/služeb) podle podmínek upravených ve všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu (dále jen „Smlouva“). Reklamaci lze uplatnit přímo na pobočce, nebo zasláním na adresu pobočky MobilEU s.r.o., Pri bitúnku 2, 040 01, Košice.

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se Smlouvou, odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.

Prodávající poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace o ceně, způsobu dopravy, úhrady, lhůty dodání (parametry zboží si určuje kupující sám v objednávkovém formuláři) a poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

 1. Reklamace

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků standardně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nestanoví delší záruční dobu. Delší záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládanému ke zboží. Není-li ke zboží vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupi, je-li delší než 24 měsíců. V tomto případě pro záruční a pozáruční servis postačuje doložení dokladu o koupi zboží u prodejce a dokladu o zaplacení zboží.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně a lze tuto vadu odstranit, kupující má právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím společnosti MobilEU s.r.o. nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Reklamaci může kupující uplatnit přímo na pobočce nebo odesláním na adresu pobočky prodávajícího – v tomto případě náklady spojené s dodáním (poštovné) hradí zákazník. Pracovník určí způsob vyřízení reklamace obvykle do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po překročení lhůty 30 dnů má zákazník právo na vrácení peněz.

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží, které vzniknou zaviněním kupujícího, a vznikla-li vada nebo poškození:

2.5. Reklamaci lze vyřídit v případě prokázání následujících skutečností:

 1. že se vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží
 2. že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti MobilEU s.r.o.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.3.2020